ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางเพศของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและนักศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2564

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 10 พฤศจิกายน 2564
โดย : หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ผู้เข้าชม : 1675 คน
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางเพศของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและนักศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2564