ผู้บริหาร

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์

รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ - งานพัฒนานักศึกษา - งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม - งานศิษย์เก่าสัมพันธ์

อาจารย์ ดร.พิมพ์พธู สุตานันต์
อาจารย์ ดร.พิมพ์พธู สุตานันต์

ผู้ช่วยคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ - งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

เจ้าหน้าที่

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

นางสาวกษมาต เมืองแก้ว
นางสาวกษมาต เมืองแก้ว

หัวหน้าหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

นายศุภชัย แสงจันทร์
นายศุภชัย แสงจันทร์

พนักงานปฏิบัติงาน

นางสาวนาฏนารี คุณนะ
นางสาวนาฏนารี คุณนะ

พนักงานปฏิบัติงาน

สโมสรนักศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์

นายนรากร หิงทอง
นายนรากร หิงทอง

นายกสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์

นายเทพฤทธิ์ อินขัติ
นายเทพฤทธิ์ อินขัติ

รองนายกฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ

นายธนวัฒน์ ปัญญามูล
นายธนวัฒน์ ปัญญามูล

รองนายกฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

นายณัฐวุฒิ เรืองเพชร
นายณัฐวุฒิ เรืองเพชร

รองนายกฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวนฤมล คุ้มเนตร
นางสาวนฤมล คุ้มเนตร

ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ

นายกฤษฎา หลินลาโพธิ์
นายกฤษฎา หลินลาโพธิ์

ผู้ช่วยฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

นายเสาวภาคย์ ยักสม
นายเสาวภาคย์ ยักสม

ผู้ช่วยฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวกชนุช แก้วสุรินทร์
นางสาวกชนุช แก้วสุรินทร์

เลขานุการ

นางสาวจิรชยา วงค์ตะวัน
นางสาวจิรชยา วงค์ตะวัน

เลขานุการ

นางสาวประพิณพร ฉิมเรือง
นางสาวประพิณพร ฉิมเรือง

เลขานุการ

นายธนุส กลิ่นสุคนธ์
นายธนุส กลิ่นสุคนธ์

ประเมินผลและทะเบียนนักศึกษา

นงสาวกชกร ศรีอาค๊ะ
นงสาวกชกร ศรีอาค๊ะ

ประเมินผลและทะเบียนนักศึกษา

นางสาวธัญชนก ไชยศรี
นางสาวธัญชนก ไชยศรี

ประเมินผลและทะเบียนนักศึกษา

นายชาคริต สวยสด
นายชาคริต สวยสด

ประสานงาน

นายพงษ์พิพัฒน์ พันธุ์สุข
นายพงษ์พิพัฒน์ พันธุ์สุข

ประสานงาน

นางสาวอลิษา หงษีทอง
นางสาวอลิษา หงษีทอง

ปฏิคมและพิธีการ

นายพบพล สิริพรคุณ
นายพบพล สิริพรคุณ

ปฏิคมและพิธีการ

นางสาวลักษิกา กองคำบุตร
นางสาวลักษิกา กองคำบุตร

เหรัญญิก

นางสาวธมนวรรณ สมปาน
นางสาวธมนวรรณ สมปาน

เหรัญญิก

นายภานุวัฒน์ จำปาโชค
นายภานุวัฒน์ จำปาโชค

ประชาสัมพันธ์

นางสาวศิณาทิพย์ ผันแก้ว
นางสาวศิณาทิพย์ ผันแก้ว

ประชาสัมพันธ์

นางสาวอัจฉรีย์ อินเทพ
นางสาวอัจฉรีย์ อินเทพ

พัสดุ

นางสาวฉัตรชลิยา จัตสาร
นางสาวฉัตรชลิยา จัตสาร

พัสดุ

นางสาวทานตะวัน ประวัง
นางสาวทานตะวัน ประวัง

สวัสดิการ

นายนิธิศ เหมืองจา
นายนิธิศ เหมืองจา

สวัสดิการ

นายธนภัทร พรรณราช
นายธนภัทร พรรณราช

สถานที่

นายจตุพร วันนะศร
นายจตุพร วันนะศร

สถานที่

นายจิตวัต จิณะเสน
นายจิตวัต จิณะเสน

ปกครอง

นางสาวชวัลรัตน์ สุริยะ
นางสาวชวัลรัตน์ สุริยะ

ปกครอง

นายจิรายุทธ อินทร์มั่น
นายจิรายุทธ อินทร์มั่น

ศาสนาและวัฒนธรรม

นายปิยะวิทย์ ขัติรัตน์
นายปิยะวิทย์ ขัติรัตน์

ศาสนาและวัฒนธรรม

นายฉินนรณ ทองปัน
นายฉินนรณ ทองปัน

จิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์

นายโชคชัย เจริญสุข
นายโชคชัย เจริญสุข

จิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์

นายธรรมทัศน์ สิงห์กา
นายธรรมทัศน์ สิงห์กา

สื่อและมัลติมีเดีย

นางสาวเมธาพร ญาวิระ
นางสาวเมธาพร ญาวิระ

สื่อและมัลติมีเดีย

นางสาวณัฐธิยาน์ จันทร์หอม
นางสาวณัฐธิยาน์ จันทร์หอม

ศิลปกรรม

นางสาวศิริลักษณ์ สวัสดิ์รักษ์
นางสาวศิริลักษณ์ สวัสดิ์รักษ์

ศิลปกรรม

นายกิตติศักดิ์ เสริมนอก
นายกิตติศักดิ์ เสริมนอก

แสงสีเสียง

นายพีระพงษ์ บุดดี
นายพีระพงษ์ บุดดี

แสงสีเสียง

นายธรรมนูญ ปิงเมือง
นายธรรมนูญ ปิงเมือง

กิจกรรมพิเศษ

นายต้นตระการ ไทยดำรงค์
นายต้นตระการ ไทยดำรงค์

กิจกรรมพิเศษ

นางสาวนิศารัตน์ ใจบุญ
นางสาวนิศารัตน์ ใจบุญ

กิจกรรมพิเศษ

นายธนพล ใจแปง
นายธนพล ใจแปง

กีฬา

นางสาวเสาวลักษณ์ แก่นจันทร์
นางสาวเสาวลักษณ์ แก่นจันทร์

กีฬา

นายณัฐพล คำวัง
นายณัฐพล คำวัง

นันทนาการ

นายรฉัตร ปุญญาอมร
นายรฉัตร ปุญญาอมร

นันทนาการ