ผู้บริหาร

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์

รองคณบดี สั่งและปฏิบัติการแทนคณบดีในด้าน 1.ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2.ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 3.ทุนการศึกษาเเละพัฒนาคุณภาพความเป็นอยู่ของนักศึกษาครู

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ เงินยวง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ เงินยวง

รองคณบดี สั่งและปฏิบัติการแทนคณบดีในด้าน 1.พัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 11 มาตรฐาน 2.ประกันคุณภาพหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 3.โครงการเสริมสร้างวิชาชีพครูเเละค่ายสร้างครู 4.ติดตามการจัดโครงการตามมาตรฐานคุณวุฒิ 11 มาตรฐาน

อาจารย์ ดร.พิมพ์พธู สุตานันต์
อาจารย์ ดร.พิมพ์พธู สุตานันต์

ปฏิบัติการแทนคณบดีในงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

บุคลากรด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

นางสาวกษมาต เมืองแก้ว
นางสาวกษมาต เมืองแก้ว

นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ

นายศุภชัย แสงจันทร์
นายศุภชัย แสงจันทร์

พนักงานปฏิบัติงาน
: supachai.sea@cmu.ac.th

นางสาวนาฏนารี คุณนะ
นางสาวนาฏนารี คุณนะ

พนักงานปฏิบัติงาน

สโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

คณะศึกษาศาสตร์

นายพีระณัฐ เผ่าไทย
นายพีระณัฐ เผ่าไทย

นายกสโมสรนักศึกษา

นางสาวธวัลรัตน์ จันต๊ะ
นางสาวธวัลรัตน์ จันต๊ะ

รองนายกฯฝ่ายบริหารทั่วไป

นายวัชรินทร์ เอี่ยมกล่ำ
นายวัชรินทร์ เอี่ยมกล่ำ

รองนายกฯฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

นางสาวณัฐชา หาญเกิดสิริ
นางสาวณัฐชา หาญเกิดสิริ

รองนายกฯฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพนักศึกษา

นายนิติพงษ์ มหาวงศนันท์
นายนิติพงษ์ มหาวงศนันท์

ผู้ช่วยนายกฯฝ่ายบริหารทั่วไป

นายภควัต บัวอุ่นใจ
นายภควัต บัวอุ่นใจ

ผู้ช่วยนายกฯฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

นายณัฐวุฒิ วงษาฝั้น
นายณัฐวุฒิ วงษาฝั้น

ผู้ช่วยนายกฯฝ่ายวิชาการเเละประกันคุณภาพนักศึกษา

นายวรรณชัย คำยิ่ง
นายวรรณชัย คำยิ่ง

เลขานุการ

นางสาวกานต์ธิดา พลสังข์
นางสาวกานต์ธิดา พลสังข์

เลขานุการ

นายชัยธวัช ธาราใสเย็น
นายชัยธวัช ธาราใสเย็น

เลขานุการ

นางสาวปริ่มฤทัย เครือสายใจ
นางสาวปริ่มฤทัย เครือสายใจ

เหรัญญิก

นางสาวพิชญาภา ศรีใจอินทร์
นางสาวพิชญาภา ศรีใจอินทร์

เหรัญญิก

นายชิตพล จอมงาม
นายชิตพล จอมงาม

ปฏิคมและพิธีการ

นายอันดามัน สันติอภิรักษ์
นายอันดามัน สันติอภิรักษ์

ปฏิคมและพิธีการ

นายนิติภูมิ มูลไชย
นายนิติภูมิ มูลไชย

ประเมินผลเเละทะเบียนนักศึกษา

นางสาววริษา รักนา
นางสาววริษา รักนา

ประเมินผลเเละทะเบียนนักศึกษา

นายอิศรานนท์ หวานเสียง
นายอิศรานนท์ หวานเสียง

ประเมินผลเเละทะเบียนนักศึกษา

นายฐิติกร คำปั๋น
นายฐิติกร คำปั๋น

ประสานงาน

นางสาวธัญพิชชา สังข์ใหม่
นางสาวธัญพิชชา สังข์ใหม่

ประสานงาน

นายกฤตภูมิ เผ่ากันทะ
นายกฤตภูมิ เผ่ากันทะ

ประสานงาน

นายธนกฤต อินทิพย์
นายธนกฤต อินทิพย์

สื่อและประชาสัมพันธ์

นางสาวเปรมมิกา ทะขัติ
นางสาวเปรมมิกา ทะขัติ

สื่อและประชาสัมพันธ์

นายสุรเกียรติ สมบูรณ์
นายสุรเกียรติ สมบูรณ์

สื่อและประชาสัมพันธ์

นายนัฐกิตติ์ มะโนโฮ้ง
นายนัฐกิตติ์ มะโนโฮ้ง

สวัสดิการ

นางสาวกุลณัฐ ไกลถิ่น
นางสาวกุลณัฐ ไกลถิ่น

สวัสดิการ

นายวรพงษ์ นาคเมือง
นายวรพงษ์ นาคเมือง

ดูแลความปลอดภัย

นายนวินดา จันทร์ประทีป
นายนวินดา จันทร์ประทีป

ดูแลความปลอดภัย

นายศุภวิชญ์ มูลชนะ
นายศุภวิชญ์ มูลชนะ

พยาบาล

นางสาวกาลัญญุตา ธะนะตา
นางสาวกาลัญญุตา ธะนะตา

พยาบาล

นายธนพัต กันอูบ
นายธนพัต กันอูบ

พัสดุ

นายธันวา ลาสิงห์
นายธันวา ลาสิงห์

พัสดุ

นายณัฐภัทร หาญจริง
นายณัฐภัทร หาญจริง

แสงสีเสียง

นายทัตต์ จันทฤกษ์
นายทัตต์ จันทฤกษ์

แสงสีเสียง

นายนิตินัย ใจโลกา
นายนิตินัย ใจโลกา

สถานที่

นายชนาธิป ฟักรักษา
นายชนาธิป ฟักรักษา

สถานที่

นายเกียรติศักดิ์ ทวีราช
นายเกียรติศักดิ์ ทวีราช

สิ่งแวดล้อม

นายสรวิศ เชื้อทอง
นายสรวิศ เชื้อทอง

สิ่งแวดล้อม

นายณัฐวุฒิ รุ่งศรีนาค
นายณัฐวุฒิ รุ่งศรีนาค

ศิลปกรรม

นายณัฐดนัย ขันใจ
นายณัฐดนัย ขันใจ

ศิลปกรรม

นายวัฒนา บ้านกล้วย
นายวัฒนา บ้านกล้วย

นันทนาการ

นางสาวธัญรดา หยุมปัญญา
นางสาวธัญรดา หยุมปัญญา

นันทนาการ

นางสาวกุณฑลี สมณะ
นางสาวกุณฑลี สมณะ

กีฬา

นายณัฐกิตติ์ ทำบุญ
นายณัฐกิตติ์ ทำบุญ

กีฬา

นายศุภวิชญ์ ปินตากุล
นายศุภวิชญ์ ปินตากุล

กิจกรรมพิเศษ

นายนนทวัฒน์ ภู่ตระกูล
นายนนทวัฒน์ ภู่ตระกูล

กิจกรรมพิเศษ

นายวันเฉลิม อินต๊ะขัน
นายวันเฉลิม อินต๊ะขัน

กิจกรรมพิเศษ