ผู้บริหาร

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์

รองคณบดี สั่งและปฏิบัติการแทนคณบดีในด้าน 1.ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2.ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 3.ทุนการศึกษาเเละพัฒนาคุณภาพความเป็นอยู่ของนักศึกษาครู

อาจารย์ ดร.สุนีย์ เงินยวง
อาจารย์ ดร.สุนีย์ เงินยวง

รองคณบดี สั่งและปฏิบัติการแทนคณบดีในด้าน 1.พัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 11 มาตรฐาน 2.ประกันคุณภาพหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 3.โครงการเสริมสร้างวิชาชีพครูเเละค่ายสร้างครู 4.ติดตามการจัดโครงการตามมาตรฐานคุณวุฒิ 11 มาตรฐาน

อาจารย์ ดร.พิมพ์พธู สุตานันต์
อาจารย์ ดร.พิมพ์พธู สุตานันต์

ปฏิบัติการแทนคณบดีในงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

บุคลากรด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

นางสาวกษมาต เมืองแก้ว
นางสาวกษมาต เมืองแก้ว

นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ

นายศุภชัย แสงจันทร์
นายศุภชัย แสงจันทร์

พนักงานปฏิบัติงาน

นางสาวนาฏนารี คุณนะ
นางสาวนาฏนารี คุณนะ

พนักงานปฏิบัติงาน

สโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

คณะศึกษาศาสตร์

นายเสาวภาคย์ ยักสม
นายเสาวภาคย์ ยักสม

นายกสโมสรนักศึกษา

นายจตุพร วันนะศร
นายจตุพร วันนะศร

รองนายกสโมสรนักศึกษาฝ่ายบริหารทั่วไป

นายรฉัตร ปุญญาอมร
นายรฉัตร ปุญญาอมร

รองนายกสโมสรนักศึกษาฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

นางสาวกชกร พันชน
นางสาวกชกร พันชน

รองนายกสโมสรนักศึกษาฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ

นายพีระนัฐ เผ่าไทย
นายพีระนัฐ เผ่าไทย

ผู้ช่วยสโมสรนักศึกษาฝ่ายบริหารทั่วไป

นายพีระพงษ์ บุดดี
นายพีระพงษ์ บุดดี

ผู้ช่วยสโมสรนักศึกษาฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

นางสาววรพรรณ วัฒนา
นางสาววรพรรณ วัฒนา

ผู้ช่วยสโมสรนักศึกษาฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ

นางสาวประพิณพร ฉิมเรือง
นางสาวประพิณพร ฉิมเรือง

เลขานุการ

นางสาวณัฐชา หาญเกิดสิริ
นางสาวณัฐชา หาญเกิดสิริ

เลขานุการ

นายวรรณชัย คำยิ่ง
นายวรรณชัย คำยิ่ง

เลขานุการ

นายเจษฎา ปลุกใจ
นายเจษฎา ปลุกใจ

ประเมินผลและทะเบียนนักศึกษา

นางสาวปวีณ์ธิตา  จันทาวงษ์
นางสาวปวีณ์ธิตา จันทาวงษ์

ประเมินผลและทะเบียนนักศึกษา

นายนิติภูมิ มูลไชย
นายนิติภูมิ มูลไชย

ประเมินผลและทะเบียนนักศึกษา

นางสาวศิรินันท์ หม่องนัน
นางสาวศิรินันท์ หม่องนัน

เหรัญญิก

นางสาวปริ่มฤทัย เครือสายใจ
นางสาวปริ่มฤทัย เครือสายใจ

เหรัญญิก

นางสาวฉัตรชลิยา จัตสาร
นางสาวฉัตรชลิยา จัตสาร

ประสานงาน

นางสาวธวัลรัตน์ จันต๊ะ
นางสาวธวัลรัตน์ จันต๊ะ

ประสานงาน

นายธนัตถ์พล พรมรักษา
นายธนัตถ์พล พรมรักษา

ปฏิคมและพิธีการ

นายศุภวิชญ์ มูลชนะ
นายศุภวิชญ์ มูลชนะ

ปฏิคมและพิธีการ

นายโชคชัย เจริญสุข
นายโชคชัย เจริญสุข

สื่อและประชาสัมพันธ์

นางสาวกันตา ตันกุระ
นางสาวกันตา ตันกุระ

สื่อและประชาสัมพันธ์

นายทวีศักดิ์ ดวงดี
นายทวีศักดิ์ ดวงดี

สื่อและประชาสัมพันธ์

นางสาวอรวิชดา กาวิล
นางสาวอรวิชดา กาวิล

สวัสดิการ

นางสาวจิรสุดา เก้าซ้วน
นางสาวจิรสุดา เก้าซ้วน

สวัสดิการ

นายณัฐดนัย คำอ้ายอาจ
นายณัฐดนัย คำอ้ายอาจ

พัสดุ

นางสาวนาฏยา ชิตเพิ่ม
นางสาวนาฏยา ชิตเพิ่ม

พัสดุ

นายธีรานันท์ บุญเมือง
นายธีรานันท์ บุญเมือง

สถานที่

นายนิตินัย ใจโลกา
นายนิตินัย ใจโลกา

สถานที่

นางสาวรุ่งนารี คำชนะ
นางสาวรุ่งนารี คำชนะ

ปกครอง

นางสาวผกาวรรณ อารีย์
นางสาวผกาวรรณ อารีย์

ปกครอง

นายศราวุธ คำขาด
นายศราวุธ คำขาด

ศาสนาและวัฒนธรรม

นายธีรพล ใจแสน
นายธีรพล ใจแสน

ศาสนาและวัฒนธรรม

นายธนพล โนราช
นายธนพล โนราช

จิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์

นายสกุลกิจ กุลนาพันธุ์
นายสกุลกิจ กุลนาพันธุ์

จิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์

นายณัฐวัตร สุนันต๊ะ
นายณัฐวัตร สุนันต๊ะ

ศิลปกรรม

นางสาวพิยดา ช่างแย้ม
นางสาวพิยดา ช่างแย้ม

ศิลปกรรม

นายณัฐพล คำวัง
นายณัฐพล คำวัง

กิจกรรมพิเศษ

นายอนันตภูมิ ปัญญานะ
นายอนันตภูมิ ปัญญานะ

กิจกรรมพิเศษ

นายคณิน เตจ๊ะสา
นายคณิน เตจ๊ะสา

กิจกรรมพิเศษ

นายสุภกฤษฏิ์ ชาพรม
นายสุภกฤษฏิ์ ชาพรม

แสงสีเสียง

นายปิยะวิทย์ ขัติรัตน์
นายปิยะวิทย์ ขัติรัตน์

แสงสีเสียง

นายชยุตพงศ์ ครุธแก้ว
นายชยุตพงศ์ ครุธแก้ว

กีฬา

นายปฏิภาณ ปัญญาแก้ว
นายปฏิภาณ ปัญญาแก้ว

กีฬา

นายวัชรินทร์ เอี่ยมกล่ำ
นายวัชรินทร์ เอี่ยมกล่ำ

นันทนาการ

นายฐิติกร คำปั๋น
นายฐิติกร คำปั๋น

นันทนาการ