บุคลากร

ผู้บริหาร

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์

รองคณบดี สั่งและปฏิบัติการแทนคณบดีในด้าน 1.ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2.ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 3.ทุนการศึกษาเเละพัฒนาคุณภาพความเป็นอยู่ของนักศึกษาครู

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ เงินยวง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ เงินยวง

รองคณบดี สั่งและปฏิบัติการแทนคณบดีในด้าน 1.พัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 11 มาตรฐาน 2.ประกันคุณภาพหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 3.โครงการเสริมสร้างวิชาชีพครูเเละค่ายสร้างครู 4.ติดตามการจัดโครงการตามมาตรฐานคุณวุฒิ 11 มาตรฐาน

อาจารย์ ดร.พิมพ์พธู สุตานันต์
อาจารย์ ดร.พิมพ์พธู สุตานันต์

ปฏิบัติการแทนคณบดีในงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

บุคลากรด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

นางสาวกษมาต เมืองแก้ว
นางสาวกษมาต เมืองแก้ว

นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ

นายศุภชัย แสงจันทร์
นายศุภชัย แสงจันทร์

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวนาฏนารี คุณนะ
นางสาวนาฏนารี คุณนะ

พนักงานปฏิบัติงาน