บุคลากร

ผู้บริหาร

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์

รองคณบดี สั่งและปฏิบัติการแทนคณบดีในด้าน 1.ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2.ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 3.ทุนการศึกษาเเละพัฒนาคุณภาพความเป็นอยู่ของนักศึกษาครู

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิกัญจน์ ทิพยเกษร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิกัญจน์ ทิพยเกษร

ผู้ช่วยคณบดี ดูแลกิจกรรมของสโมสรนักศึกษา และชมรมนักศึกษา

บุคลากรด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

นางสาวกษมาต เมืองแก้ว
นางสาวกษมาต เมืองแก้ว

นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ

นายศุภชัย แสงจันทร์
นายศุภชัย แสงจันทร์

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวนาฏนารี คุณนะ
นางสาวนาฏนารี คุณนะ

นักจัดการงานทั่วไป