ทำบัตรจอดรถภายในคณะ


นักศึกษาที่มีรถยนต์ส่วนบุคคล
สามารถขอทำบัตรผ่านคณะได้ที่ https://sis.edu.cmu.ac.th/

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
หน่วยยานพาหนะและรักษาความปลอดภัย อาคาร 2 ชั้น 1
หรือโทร 053 944 222