ติดโควิด-19 สำหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ปฏิบัติอย่างไร

ดำเนินการตามชุดความรู้ที่ 1
รักษาแบบ Telemedicine กับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
รายงานข้อมูลที่ https://covid.scmc.cmu.ac.th


ดำเนินการตามขั้นตอนการลาเรียน
ดาวน์โหลดคำขอลาเรียน https://cmu.to/puqKn