เว็บไซต์หน่วยงานภายในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

     ชื่อหน่วยงาน

เว็บไซต์

 1. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

https://www.edu.cmu.ac.th/

 1. ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา

https://defd.edu.cmu.ac.th/

 1. ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้

https://dctl.edu.cmu.ac.th/

 1. ภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ

https://dvew.edu.cmu.ac.th/

 1. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

https://satit.edu.cmu.ac.th/

 1. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา

https://itpc.edu.cmu.ac.th/

 1. สมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

https://alumni.edu.cmu.ac.th/

 1. มูลนิธิศิษย์เก่าศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

https://foundation.edu.cmu.ac.th/

 1. การฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตราฐาน

https://teachers.edu.cmu.ac.th/

 1. สำนักพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ

https://teachertraining.edu.cmu.ac.th/

 1. หน่วยธุรการและสารบรรณ

https://document.edu.cmu.ac.th/

 1. หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล

https://human.edu.cmu.ac.th/

 1. หน่วยยานพาหนะและรักษาความปลอดภัย

https://transport.edu.cmu.ac.th/

 1. หน่วยอาคาร สิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์

https://building.edu.cmu.ac.th/

 1. หน่วยบริหารงานวิจัย

https://research.edu.cmu.ac.th/

 1. หน่วยวิเทศสัมพันธ์

https://inter.edu.cmu.ac.th/

 1. หน่วยวางแผนและงบประมาณ

https://plan.edu.cmu.ac.th/

 1. หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา

https://qa.edu.cmu.ac.th/

 1. หน่วยจัดการศึกษาปริญญาตรี

https://bachelor.edu.cmu.ac.th/

 1. หน่วยจัดการศึกษาบัณฑิตศึกษา

https://graduate.edu.cmu.ac.th/

 1. หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

https://studenthelp.edu.cmu.ac.th/

 1. หน่วยพัฒนาการปฏิบัติงานวิชาชีพครู

https://practice.edu.cmu.ac.th/

 1. หน่วยการเงิน บัญชีและพัสดุ

https://finance.edu.cmu.ac.th/

 1. หน่วยพัฒนาคุณภาพองค์กร

https://oqd.edu.cmu.ac.th/

 1. หน่วยบริการวิชาการ

https://academicser.edu.cmu.ac.th/

 1. หน่วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

https://it.edu.cmu.ac.th/

 1. โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น

https://kruraktin.edu.cmu.ac.th/

 1. หน่วยสนับสนุนการเรียนรู้ (ห้องสมุด Learning space)

https://library.edu.cmu.ac.th/

 1. หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์

https://relations.edu.cmu.ac.th/

 1. สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา

https://ie.edu.cmu.ac.th/

 1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ศึกษาศาสตร์ มช.

https://firstyear.edu.cmu.ac.th