โครงการการเสริมสร้างความฉลาดรู้ด้านสุขภาวะ และพหุวัฒนธรรมในยุคดิจิทัล สำหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ รหัส 64 (ชั้นปีที่ 2)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 กุมภาพันธ์ 2566
โดย : หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ผู้เข้าชม : 37 คน
โครงการการเสริมสร้างความฉลาดรู้ด้านสุขภาวะ และพหุวัฒนธรรมในยุคดิจิทัล สำหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ รหัส 64 (ชั้นปีที่ 2)

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ดำเนินการจัดโครงการการเสริมสร้างความฉลาดรู้ด้านสุขภาวะ และพหุวัฒนธรรมในยุคดิจิทัล สำหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ รหัส 64 (ชั้นปีที่ 2) แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการเสริมสร้างความฉลาดรู้ด้านสุขภาวะในยุคดิจิทัล กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการบูรณาการความฉลาดรู้ด้านสุขภาวะ และพหุวัฒนธรรมสำหรับครูในยุคดิจิทัล จัดขึ้นในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00-12.30น. ณ ห้องประชุม 40ปี อาคาร 4 ชั้น 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การจัดโครงการดังกล่าวใช้กระบวนการเสริมสร้างคุณลักษณะวิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตร์/ การพัฒนาตามกรอบ CMU Smart Student / กิจกรรมเสริมความเป็นครูตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2562 ข้อ 8.3 กิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นกรอบในการพัฒนานักศึกษา

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ เงินยวง รองคณบดี เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ
ได้รับความร่วมมือจากวิทยากรภายในคณะศึกษาศาสตร์ ดังนี้
- อาจารย์ธัชกร พุกกะมาน
- อาจารย์ประกรณ์ ตุ้ยศรี
- อาจารย์ณัชชาจารย์ โรจน์วัฒนดิษกุล
- อาจารย์ ดร.พิมพ์พธู สุตานันต์
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ อังกสิทธิ์
- อาจารย์ ดร.กฤษณะ บุญประสิทธิ์
- อาจารย์ ดร.สราวุฒิ พงษ์พิพัฒน์
- อาจารย์ ดร.ชินวัฒน์ ไข่เกตุ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ เงินยวง
- อาจารย์ศิริพร วงค์ตาคำ