สำหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์


แบบฟอร์มทั่วไป

1. แบบฟอร์มขอยืมวัสดุ-อุปกรณ์หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา (download)
2. แบบคำขอทั่วไป สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (download)

 

แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษา

1. แนวปฏิบัติในการขออนุมัติให้นักศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ (download)

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา
1. ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับการบริหารจัดการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เช่าสำหรับอำนวจความสะดวกแก่นักศึกษา (download)
2. ประกาศฯ เรื่อง การใช้รถและมาตรการบังคับผู้ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการใช้รถและการขนส่งมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (download)
3. ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2564 (download)


ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา

1. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางเพศฯ พ.ศ.2564 (download)
2. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 (download)
3. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยวินัยและการดำเนินการทางวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2564 (download)