กิจกรรมการเสริมสร้างความศรัทธาในวิชาชีพครูและคุณลักษณะความเป็นครู สำหรับนักศึกษา รหัส 63

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 17 มิถุนายน 2564
โดย : หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ผู้เข้าชม : 431 คน
กิจกรรมการเสริมสร้างความศรัทธาในวิชาชีพครูและคุณลักษณะความเป็นครู สำหรับนักศึกษา รหัส 63

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ได้กำหนดการ "กิจกรรมการเสริมสร้างความศรัทธาในวิชาชีพครูและคุณลักษณะความเป็นครู ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเป็นครูและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของพลเมืองโลกในยุคดิจิทัล" ในวันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30น. ผ่านระบบ Zoom Meeting 

หัวข้อที่ 1 ความฉลาดทางอารมณ์และการปรับตัวของนักศึกษาครูเพื่อการเรียนรู้อย่างมีความสุขในยุคสถานการณ์พลิกผัน (Disruption) 
วัตถุประสงค์
(1) เพื่อให้นักศึกษารับรู้และวิเคราะห์สภาพการเรียนรู้การเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักศึกษาครูในยุคสถานการณ์พลิกผัน (Disruption) 
(2) เพื่อเสริมพลังให้นักศึกษามีความฉลาดทางอารมณ์และสามารถปรับตัวเพื่อการเรียนรู้การเรียนรู้อย่างมีความสุขในยุคสถานการณ์พลิกผัน (Disruption) 
(3) เพื่อเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และความมุ่งมั่นและรักในวิชาชีพครูของนักศึกษา

หัวข้อที่ 2 อนาคตภาพของวิชาชีพครูในยุค Disruption: การออกแบบ Road Map 
วัตถุประสงค์ 
(1) เพื่อให้นักศึกษาร่วมกันวิเคราะห์อนาคตภาพของวิชาชีพครูในยุค Disruption
(2) เพื่อพัฒนาความสามารถของนักศึกษาในการออกแบบ Road Map สู่อนาคตภาพของวิชาชีพครูในยุค Disruption ตามศักยภาพ ความถนัด และความต้องการจำเป็นของตนเอง
(3) เพื่อส่งเสริมการตื่นรู้และเตรียมพร้อมสู่การประกอบวิชาชีพครูระยะเวลาดำเนินโครงการ