กิจกรรมเตรียมความพร้อมเติมเต็มศักยภาพความเป็นครู สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 24 มีนาคม 2564
โดย : หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ผู้เข้าชม : 350 คน
กิจกรรมเตรียมความพร้อมเติมเต็มศักยภาพความเป็นครู สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ด้วย หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้จัดกิจกรรม “เตรียมความพร้อมเติมเต็มศักยภาพความเป็นครู สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเป็นครูเเละคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของพลเมืองโลกในยุคดิจิทัล” สำหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 รหัส 60 โดยคณะศึกษาศาสตร์มุ่งหวังให้นักศึกษา ได้เกิดทักษะที่มีความจำเป็นนอกเหนือภาระงานสอน สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมปฏิบัติงาน สามารถวิเคราะห์ปัญหา รับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน รวมถึงพร้อมที่จะสู่การเป็นครูมืออาชีพในอนาคต โดยใช้กระบวนการเสริมสร้างคุณลักษณะวิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตร์ การพัฒนาตามกรอบ CMU Smart Student รวมถึงกิจกรรมเสริมความเป็นครู ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2564 จำนวน 2 กิจกรรมดังนี้

1. กิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการ หัวข้อ พลเมืองศึกษาผ่านการเรียนรู้โดยใช้ชุมชุนเป็นฐานเชิงสหวิทยาการ
ณ ห้องประชุม 30ปี คณะศึกษาศาสตร์
วิทยากรโดย อาจารย์ชัยณรงค์ จารุพงศ์พัฒนะ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

2. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ภาระงานนอกเหนือภาระงานครู หัวข้อ งานการเงิน การคลังและพัสดุในโรงเรียน
ณ ห้องประชุมแจ่มจิตต์ คณะศึกษาศาสตร์
วิทยากรโดย ครูวีรยุทธ กองหล้า
สังกัด โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4