นักศึกษาศึกษาศาสตร์ มช. ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 11 {บทพระราชนิพนธ์พระมหาชนก}

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 เมษายน 2565
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 212 คน
นักศึกษาศึกษาศาสตร์ มช. ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 11 {บทพระราชนิพนธ์พระมหาชนก}

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2565 นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการแข่งขันโครงการการประกวดความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 11 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง “บทพระราชนิพนธ์พระมหาชนก” และได้รับ รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยพระราชทานฯ พร้อมใบประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 10,000 บาท ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร อาคาร 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ทีมนักศึกษาที่เข้าแข่งขัน ประกอบด้วย

 1. นายณัฐพล คำวัง สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 5
 2. นายไกรวิชญ์ จิตต์จักร สาขาวิชาประถมศึกษา ชั้นปีที่ 5
 3. นายจักรณรงค์ อินพหล สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 5

ทีมอาจารย์ผู้ประสานงานและนำนักศึกษาแข่งขัน ประกอบด้วย

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ เงินยวง
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิระ สมนาม
 3. อาจารย์ชัยณรงค์ จารุพงศ์พัฒนะ
 4. อาจารย์ ดร.วิชญา ผิวคำ

ทีมอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกซ้อม ประกอบด้วย

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ เงินยวง
 2. อาจารย์ ดร.นัฐจิรา บุศย์ดี
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนกวรรณ อังกสิทธิ์
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิระ สมนาม
 5. อาจารย์ ดร.ประไพลิน จันทน์หอม
 6. อาจารย์ ดร.วิชญา ผิวคำ
 7. อาจารย์ ดร.ภักดีกุล รัตนา
 8. อาจารย์ ชัยณรงค์ จารุพงศ์พัฒนะ
 9. อาจารย์ ดร.พิมพ์พธู สุตานันต์
 10. ดร.สุระศักดิ์ เมาเทือก

ซึ่งความสำเร็จนี้เป็นผลมาจากความมานะอุตสาหะในการเพียรฝึกซ้อม และความใฝ่รู้เสมือนน้ำไม่เต็มแก้วในการลงพื้นที่จริงเพื่อเก็บข้อมูลแล้วนำมาปรับใช้ในการแข่งขัน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงต้องขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและอาจารย์ผู้เกี่ยวข้อง มา ณ โอกาสนี้