นักศึกษาสาขาวิชาเคมี ได้รับรางวัล {บทความวิจัยดีเด่นและการนำเสนอวิจัยดีเด่น} จากการประชุมวิชาการ INTEC2022

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 11 เมษายน 2565
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 179 คน
นักศึกษาสาขาวิชาเคมี ได้รับรางวัล {บทความวิจัยดีเด่นและการนำเสนอวิจัยดีเด่น} จากการประชุมวิชาการ INTEC2022
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
 
นางสาวณัฐริกา คำเขียว นักศึกษาชั้นปีที่ 5
สาขาวิชาเคมี ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้
 
ได้รับรางวัล "บทความวิจัยดีเด่นและการนำเสนอวิจัยดีเด่น" จาก การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ: "Teacher Education in The Next Normal" (INTEC 2022) จัดโดย : ที่ประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ทปคศ.)
รายละเอียด : https://research.edu.cmu.ac.th/news/3197-pr1-2022

นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาสาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 5 จำนวน 3 คน เข้าร่วมนำเสนองานวิจัยและได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในรูปแบบ Proceedings อีกด้วย ไดเแก่
  1. นายณัฐดนัย คำอ้ายอาจ
  2. นางสาวพัชริญา ปลูกปัญญา
  3. นางสาวนาฏยา ชิตเพิ่ม

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษรี เพ่งเล็งดี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา จำรัส , อาจารย์ ดร.วชิรศรณ์ แสงสุวรรณและครูพี่เลี้ยงเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ

ดร.สุระศักดิ์ เมาเทือก ผู้ให้คำแนะนำในการนำเสนองานวิจัย