คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมจัดกิจกรรม “ปลุกจิตสำนึกสาธารณะ : นักศึกษาครู มช. ร่วมใจต่อชีวิต บริจาคโลหิตเพื่อแม่”

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 19 กรกฎาคม 2565
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 324 คน
คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมจัดกิจกรรม “ปลุกจิตสำนึกสาธารณะ : นักศึกษาครู มช. ร่วมใจต่อชีวิต บริจาคโลหิตเพื่อแม่”

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมมือกับ งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ร่วมจัดกิจกรรม “ปลุกจิตสำนึกสาธารณะ : นักศึกษาครู มช. ร่วมใจต่อชีวิต บริจาคโลหิตเพื่อแม่” ทเพื่อปลุกจิตสำนึกสาธารณะแก่นักศึกษาได้แสดงออกถึงการมีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยการบริจาคโลหิต เป็นการผลิตบัณฑิตครูที่มีคุณธรรม คุณภาพและมีทักษะการเป็นพลเมืองโลก โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมกิจกรรม จำนวน 111 คน แจ้งความประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 86 คน มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ จำนวน 57 คน และสามารถบริจาคโลหิตได้ทั้งหมด จำนวน 37 คน ณ ลานหน้าห้องประชุม 40 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่