โครงการเตรียมความพร้อมเติมเต็มศักยภาพความเป็นครูสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับนักศึกษา รหัส 62 (ชั้นปีที่่ 4)

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 26 พฤศจิกายน 2565
โดย : หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ผู้เข้าชม : 35 คน
โครงการเตรียมความพร้อมเติมเต็มศักยภาพความเป็นครูสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับนักศึกษา รหัส 62 (ชั้นปีที่่ 4)

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ดำเนินการจัดโครงการเตรียมความพร้อมเติมเต็มศักยภาพความเป็นครูสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับนักศึกษา รหัส 62 (ชั้นปีที่่ 4) แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมแนวทางการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการสู่ความยั่งยืน กิจกรรมที่ 2 ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ จัดขึ้นวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) การจัดโครงการดังกล่าวใช้กระบวนการเสริมสร้างคุณลักษณะวิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตร์/ การพัฒนาตามกรอบ CMU Smart Student / กิจกรรมเสริมความเป็นครูตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2562 ข้อ 8.3 กิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นกรอบในการพัฒนานักศึกษา

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ เงินยวง รองคณบดี เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ
ได้รับความร่วมมือจากวิทยากรภายในคณะศึกษาศาสตร์ ดังนี้
- อาจารย์ ดร.วชิรศรณ์ แสงสุวรรณ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลฎาภา ลฏาชาติ 
- อาจารย์ ดร.วิชญา ผิวคำ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ เงินยวง
- อาจารย์ ดร.กรกนก สกุลกนกวัฒนา

ได้รับความร่วมมือจากวิทยากรภายนอก ดังนี้
- ครูปฏิภาณ จินาวงค์ สังกัด โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ จังหวัดเชียงใหม่
- ครูสุทธิพันธ์ พันธ์สุทธิ สังกัด โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จังหวัดลำพูน
- ครูอณวัฒน์ เหมืองทอง สังกัด โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี