คุณชลลดา อึ้งอภินันท์ มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 3 ธันวาคม 2563
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 70 คน
 คุณชลลดา อึ้งอภินันท์ มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 คุณชลลดา อึ้งอภินันท์ มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา จำนวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) เพื่อใช้เป็นค่าครองชีพสำหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์ รองคณบดี อาจารย์ ดร.พิมพ์พธู สุตานันต์ ปฏิบัติการแทนคณบดีในงานพัฒนานักศึกษา บุคลากรหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา รับมอบ ณ  ณ ห้องประชุมศึกษาสัมพันธ์ อาคาร 2 ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่