โครงการคอมพิวเตอร์ยืมเรียนสำหรับนักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 11 กุมภาพันธ์ 2564
โดย : หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ผู้เข้าชม : 5418 คน
โครงการคอมพิวเตอร์ยืมเรียนสำหรับนักศึกษา

ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ทุกระดับ

---------------------------------

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือนักศึกษาในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยคณะศึกษาศาสตร์ ได้รับการพิจารณา จำนวน 80 เครื่อง

#นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอยืมคอมพิวเตอร์ดังกล่าวให้ปฏิบัติดังนี้

1. ศึกษาประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับการบริหารจัดการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัยเช่าเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน (https://cmu.to/rANs0) โดยละเอียดเพื่อรับทราบเงื่อนไข และแนวปฏิบัติ

2. แจ้งความประสงค์ขอรับการจัดสรรคอมพิวเตอร์ผ่านระบบยืมคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (https://notebook.cmu.ac.th/) รอการพิจารณาจากหัวหน้าส่วนงาน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

3. ติดต่อสอบถามข้อมูลโดยตรง โทร 053 944 206

#เปิดลงทะเบียนรอบที่1

ตั้งแต่บัดนี้ - ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564

คณบดีหรือรองคณบดี พิจารณาอนุมัติ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เเจ้งนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติมารับคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2564

ทั้งนี้ หากคอมพิวเตอร์เหลือสำหรับจัดสรรเเก่นักศึกษา จะเปิดรับสมัครในรอบถัดไป ระหว่างวันที่ 20-28กุมภาพันธ์ 2564