คณะศึกษาศาสตร์ มช. จับมือกองพัฒนานักศึกษา และ รพ.สวนดอก จัดกิจกรรม {ลูกช้าง มช. ร่วมใจต่อชีวิต บริจาคโลหิตเพื่อแม่}

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 15 กุมภาพันธ์ 2564
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 386 คน
คณะศึกษาศาสตร์ มช. จับมือกองพัฒนานักศึกษา และ รพ.สวนดอก จัดกิจกรรม {ลูกช้าง มช. ร่วมใจต่อชีวิต บริจาคโลหิตเพื่อแม่}

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ร่วมจัดกิจกรรม "ลูกช้าง มช. ร่วมใจต่อชีวิต บริจาคโลหิตเพื่อแม่" เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงจิตอาสา การมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยการบริจาคโลหิต และส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม การบำเพ็ญประโยชน์โดยไม่มุ่งหวังสิ่งตอบแทน โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมกิจกรรม จำนวน 120 คน แจ้งความประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 89 คน สามารถบริจาคโลหิตได้ทั้งหมด 61 คน ณ โถงหน้าห้องประชุม 40 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่