สโมสรนักศึกษาฯ เข้ารับโล่แสดงความขอบคุณในโอกาสที่มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้นำนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 ลำดับที่ 2

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 19 กุมภาพันธ์ 2564
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 90 คน
สโมสรนักศึกษาฯ เข้ารับโล่แสดงความขอบคุณในโอกาสที่มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้นำนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 ลำดับที่ 2

เมื่อวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายเสาวภาคย์ ยักสม นายกสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้แทนชกรรมการสโมสรนักศึกษา และสมาชิกสภานักศึกษา รวมถึงคณะผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดี และ อาจารย์ ดร.สุนีย์ เงินยวง รองคณบดี พร้อมทั้งบุคลากรหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เข้ารับมอบโล่รางวัลแสดงความขอบคุณแก่คณะศึกษาศาสตร์ ในโอกาสที่มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้นำนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 เป็นจำนวนสูงที่สุดเป็นอันดับที่ 2 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564 โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานมอบ ณ ห้องประชุม ตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทั้งนี้ จากผลการเลือกตั้งผู้นำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 1,572 คน มาใช้สิทธิ์ 1,122 คน คิดเป็นร้อยละ 71.37 ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง สูงที่สุดเป็นอันดับที่ 2 ของคณะและวิทยาลัย ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ นายพจนินท์ สุธรรม รหัสประจำตัวนักศึกษา 610210294 สาขาวิชาเคมี  นายศุภวิชญ์ สุวรรณจันทร์ รหัสประจำตัวนักศึกษา 630210170 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และนายกสโมสรนักศึกษาได้แก่ นายพีระนัฐ เผ่าไทย รหัสประจำตัวนักศึกษา 610210296 สาขาวิชาเคมี