คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พบนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 4 เพื่อสอบถามความเดือดร้อนเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 23 กุมภาพันธ์ 2564
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 54 คน
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พบนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 4 เพื่อสอบถามความเดือดร้อนเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

เมื่อวันที่ 11 และ 19 กุมภาพันธ์ 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำผึ้ง อินทะเนตร รองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ รองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์ รองคณบดี อาจารย์ ดร.สุนีย์ เงินยวง รองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษรี เพ่งเล็งดี ผู้ช่วยคณบดี และอาจารย์ ดร.ภักดีกุล รัตนา ปฏิบัติการแทนคณบดีในงานวิเทศสัมพันธ์ พบปะกับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ชั้นปีที่ 1 และ 4 เพื่อสอบถามความเดือดร้อน และชี้แจงทำความเข้าใจการช่วยเหลือนักศึกษา เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ณ ห้องประชุม 40 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่