พิธีมอบทุนการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 19 มีนาคม 2564
โดย : หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ผู้เข้าชม : 155 คน
พิธีมอบทุนการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

คณะศึกษาศาสตร์ ได้กำหนดจัดพิธีมอบทุนการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 45 ปี อาคาร 2 ชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยคณะกรรมการพิจารณาและจัดสรรทุนการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ได้ดำเนินการพิจารณาและจัดสรรทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ที่เเจ้งความประสงค์สมัครขอรับทุนการศึกษา มีผู้ได้รับทุนการศึกษา ประเภทเฉพาะปีการศึกษา ทั้งสิ้นจำนวน 48 ราย จำนวน 16 ทุนการศึกษา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 566,000 บาท (ห้าแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน) รายชื่อทุนดังนี้

1. ทุนการศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง
2. ทุนการศึกษา คุณลินดา วิริยะสิรินันท์
3. ทุนการศึกษา คุณชลลดา อึ้งอภินันท์
4. ทุนการศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ เนาวรัตน์
5. ทุนการศึกษา คุณอรุณี วีระรัศมี
6. ทุนการศึกษา สมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7. ทุนการศึกษา บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด
8. ทุนการศึกษา ผู้อำนวยการวารี ภัทราวณิชย์
9. ทุนการศึกษา คุณวรารักษ์  พัฒนเกียรติพงศ์  
10. ทุนการศึกษา สมาคมนักศึกษาเก่า มช.และผู้มีอุปการะคุณ  
11. ทุนการศึกษา รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข และผู้มีอุปการะคุณ  
12. ทุนการศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ มั่งคั่ง และผู้มีอุปการะคุณ  
13. ทุนการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยะบุญธง และผู้มีอุปการะคุณ  
14. ทุนการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์ และผู้มีอุปการะคุณ  
15. ทุนการศึกษา คุณพงษ์ธาดา  สุภาแสน และผู้มีอุปการะคุณ  
16. ทุนการศึกษา คุณจาริตา ประทีปะเสน และผู้มีอุปการะคุณ