กิจกรรมการเสริมสร้างความฉลาดรู้ด้านสุขภาวะ และพหุวัฒนธรรมในยุคดิจิทัล นักศึกษา รหัส 62

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 13 สิงหาคม 2564
โดย : หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ผู้เข้าชม : 229 คน
กิจกรรมการเสริมสร้างความฉลาดรู้ด้านสุขภาวะ และพหุวัฒนธรรมในยุคดิจิทัล นักศึกษา รหัส 62

ในวันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30-16.30น. หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้กำหนดจัดกิจกรรมการเสริมสร้างความฉลาดรู้ด้านสุขภาวะ และพหุวัฒนธรรมในยุคดิจิทัล ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเป็นครูเเละคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของพลเมืองโลกในยุคดิจิทัล สำหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ รหัส 62 ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเป็นครูให้แก่นักศึกษา เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ความเป็นพลเมืองโลกในยุคดิจิทัลแก่นักศึกษา โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการเสริมสร้างความฉลาดรู้ด้านสุขภาวะในยุคดิจิทัล

วิทยากร โดย

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.กรัณย์ ปัญโญ
 2. อาจารย์ประกรณ์ ตุ้ยศรี
 3. อาจารย์ณัชชาจารย์ โรจน์วัฒนดิษกุล
 4. อาจารย์ ดร.พิมพ์พธู สุตานันต์
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ อังกสิทธิ์
 6. อาจารย์ ดร.กฤษณะ บุญประสิทธิ์
 7. อาจารย์ ดร.สราวุฒิ  พงษ์พิพัฒน์
 8. อาจารย์ศรันย์ สายธารทิพย์
 9. อาจาย์ ดร.ชินวัฒน์ ไข่เกตุ
 10. อาจารย์ ดร.สุนีย์ เงินยวง

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการเสริมสร้างความฉลาดรู้ทางพหุวัฒนธรรมสำหรับครูในยุคดิจิทัล

วิทยากร โดย

 1. อาจารย์ ดร.ออมสิน จตุพร    
 2. อาจารย์ ดร.วิชญา ผิวคำ
 3. อาจารย์ ดร.พิสิษฏ์ นาสี    
 4. ดร.สุรศักดิ์ เมาเทือก
 5. อาจารย์ ดร.ภักดีกุล รัตนา    
 6. อาจารย์ ดร.พิมพ์พธู สุตานันต์
 7. อาจารย์ ดร.วสันต์  สรรพสุข    
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำผึ้ง อินทะเนตร
 9. อาจารย์ ปนัดดา ปานะนิล    
 10. อาจารย์ ดร.สุนีย์ เงินยวง