กิจกรรมการเสริมสร้างจิตอาสาและการเป็นพลเมืองโลกของครูตามวิถีประชาธิปไตย สำหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ รหัส 61

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 30 สิงหาคม 2564
โดย : หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ผู้เข้าชม : 210 คน
กิจกรรมการเสริมสร้างจิตอาสาและการเป็นพลเมืองโลกของครูตามวิถีประชาธิปไตย สำหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ รหัส 61

ในวันที่ 26-27 สิงหาคม 2564 เวลา 16.30-19.30น. หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้กำหนดจัดกิจกรรมการเสริมสร้างจิตอาสาและการเป็นพลเมืองโลกของครูตามวิถีประชาธิปไตย ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเป็นครูเเละคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของพลเมืองโลกในยุคดิจิทัล สำหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ รหัส 61 ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเป็นครูให้แก่นักศึกษา เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ความเป็นพลเมืองโลกในยุคดิจิทัลแก่นักศึกษา 

ช่วงพิธีเปิดกิจกรรม ในวันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 16.40น. รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.สุนีย์ เงินยวง รองคณบดี เป็นประธานกล่าวให้โอวาทเเก่นักศึกษา แจ้งวัตถุประสงค์กิจกรรม เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงกำหนดการเข้าร่วมกิจกรรม

ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรอภิปรายในหัวข้อ "พลเมืองรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัล "  จำนวน 2 ท่าน ดังนี้
1. อาจารย์ชัยณรงค์ จารุพงศ์พัฒนะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา
2. อาจารย์ ดร.สุนีย์ เงินยวง อาจารย์ประจำสาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา