ชมรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ สโมสรนักศึกษาฯ จัดค่ายก้าวใหม่ ปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 4 สิงหาคม 2565
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 510 คน
ชมรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ สโมสรนักศึกษาฯ จัดค่ายก้าวใหม่ ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2565  อาจารย์ ดร.นัฐจิรา บุศย์ดี  ผู้ช่วยคณบดีและอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเปิดกิจกรรม "ปลุกจิตสำนึกสาธารณะ : เตรียมความพร้อมสมาชิกใหม่สู่การทำกิจกรรมชมรม ปีการศึกษา 2565 (ค่ายก้าวใหม่) รับผิดชอบกิจกรรม โดย หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และ ชมรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ โดยได้รับการสนับสนุนอนุเคราะห์วัสดุอุปกรณ์สำหรับทาสีช่องทางสำหรับจอดรถ จากงานกิจกรรมเสริมหลักสูตร กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหน่วยอาคารฯ คณะศึกษาศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับสมาชิกใหม่ของชมรมฯ สู่การเข้าร่วมกิจกรรมชมรม เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพความสามารถของนักศึกษา ในการปรับปรุงอาคารสถานที่ภายในคณะ ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนและการทำกิจกรรมมากขึ้น รวมทั้งเป็นการส่งเสริมนักศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม คุณภาพ และทักษะการเป็นพลเมืองโลก อีกด้วย